LEJEBETINGELSER FOR SKAGEN STILLADS- & LIFTUDLEJNING APS

GENERELT

Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den til enhver tid gældende prisliste. Ved ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinjer. Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, og Skagen Stillads- & Liftudlejning ApS, som Udlejer. Alle priser opgives ex. moms og forbrug af brændstof, men inkl. forsikring og miljøtillæg. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

LEJEMÅLETS VARIGHED

Lejen af materiellet tager sin begyndelse fra og med den dag det forlader udlejers plads og indtil den dag det lejede returneres til Udlejers plads (Skagen Stillads- & Liftudlejning ApS, Garnvej 8, 9990 Skagen). Begge dage medtages i antallet af lejedage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Lejeprisen beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge af 8 timer. Lejen er derfor baseret på en 5 dags arbejdsuge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage kun, såfremt materiellet benyttes disse dage. Endvidere påhviler det til enhver tid lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Medmindre andet er aftalt, er udlejer berettiget til selv at planlægge afhentningstidspunktet, indenfor 10 arbejdsdage, fra udløb af lejeperioden eller fra den dato lejer har afmeldt lejemålet. Opsigelsesvarslet er ved langtidslejemål 5 hverdage forud for månedsskifte, eftersom prisen ofte på langtidsleje er væsentlig reduceret ift. dagsleje priser.

ADVARSEL

Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri.

LEJERS FORPLIGTIGELSER OG ANSVAR

 • Lejemålet gælder fra vores adresser, hvorfor lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage efter gældende takster eller fremsendt tilbud, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 • Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.

 • Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel i en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af – og pålæsning som under transporten.

 • Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

 • I lejeafgiften er ikke indbefattet brændstof samt motorolie til daglig vedligeholdelse.

 • Lejeren af dieseldrevne maskiner forpligter sig til som brændstof at benytte autodieselolie og af smøreolie må kun benyttes de af udlejer opgivne olietyper.

 • Reparationer må kun udføres på udlejers værksted eller på et af udlejer anvist værksted. Materiellet afleveres i samme rengjorte stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores adresse finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer og rengøring af beton, asfalt og andet debiteres lejeren + den normale daglige lejeafgift for materialet pr. ”liggedage”

 • Udlejer påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde og/eller udgifter og/eller tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer.

 • Det lejede materiel er ansvar-, kasko og brand forsikret under hele udlejningsperioden, jf. nedenstående forsikringsbetingelser.

 • Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved fogedens hjælp.

 • Lejemateriel kan ikke overtages til ejendom. Lejet materiel må ikke videreudlejes eller overdrages til tredjemand.

 • Lejer må under ingen omstændigheder og uden udlejers skriftlige accept lade materiellet udføre af Danmark.

 • Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for personskade, hvis det ikke kan bevises entydigt, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

 • Det lejede materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må udelukkende benyttes af personer med et gyldigt kørekørt og/eller certifikat.

 • Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere. Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende.

 • Brug af ugyldig ID i forbindelse med leje af materiel, samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes straks.
 • Ret til ændringer forbeholdes uden varsel og der tages forbehold for tryk, pris og produktfejl.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser er altid ekskl. moms.

 • Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til dagligvedligeholdelse m.v. og ved materiellets returnering vaskes og rengøres m.v. for lejers regning.

 • Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant forud for lejemålets begyndelse, medmindre der fremgår andre betalingsbetingelse af fremsendte faktura – ligeledes inden lejemålets begyndelse. Derfor opkræves der heller ikke depositum i forbindelse med lejemålet.

 • Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning

FORSIKRINGSBETINGELSER (uddrag)

Dækning: Ansvar/kasko/brand og tyveri betingelser

Standard:

For at opnå forsikringsdækning skal et hvert tyveri og/eller hærværk meldes til politiet. og ved skade, totalskade og tyveri af materiel bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstaterede tab jf. nedenstående tabel.

Selvrisiko for materiel – pr. skade
Kr. 15.000,- (kr. 0 – 150.000)
Kr. 20.000,- (kr. 150.000 – 250.000)
Kr. 25.000,- (kr. 250.000 – 500.000)
Kr. 30.000,- (kr. 500.000 – )

Undtagelser:

 • fabrikations- og konstruktionsfejl. Skade, der er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel, er dog dækket.

 • skade, der opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skade, der er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel, er dog dækket.

 • skade som følge af kørsel uden vand eller olie samt skade som følge af forkert påfyldning af væske eller andet drivmiddel.

 • skader, der bliver påført køretøjet eller dele af dette under eller i forbindelse med behandling og bearbejdning.

 • frostsprængning.

 • forringelse af køretøjets stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder

  forårsaget af vinduesviskerne.

 • skade, der skyldes slid.

 • skade, der skyldes vejrligets påvirkning, fx tæring og rust.

 • skade, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippelads

  systemet, hvis ikke det fremgår af policen, at der er tegnet særlig forsikring for det.

 • tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt, jf. punkt 18 C.

B: Endvidere dækker forsikringen ikke skade

 • forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 18.

 • der er sket fordi køretøjets fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf.

  forsikringsaftalelovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens paragraf 53, stk 1 eller 2.

C:

 • Ved skade nævnt under B er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed.

Ansvarsforsikringen dækker ikke:

 • Skade påført førerens person.

 • Skade på ting eller ejendom tilhørende føreren, den faste bruger, forsikringstageren, Dennes

  ægtefælle/samlever eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse.

 • På tilkoblet køretøj.